Byudviklingsudvalget

Byudviklingsudvalget er et underudvalg under bestyrelsen.

Helhedsplan

Byvandringen sker med udgangspunkt i den helhedsplan som er fremkommet efter de mange workshops der i 2016 og 2017 såvel lokalt som hos kommunen har haft deltagelse af såvel handels- og borgerforeningen, kommunen samt lokale borgere.

Du kan se helhedsplanen her

I foråret 2016 blev  arbejdede fem arbejdsgruppe omkring helhedsplan for Virum Bymidte.

Udvalgenes ideer blev samlet i et indlæg som der arbejdes videre på i 2017.

Mødeindkladelsen til møderække om helhedsplan:  
Oplæg til møde om helhedsplan.pdf

Endelig oplæg efter møderækken:   

Helhedsplan for Virum Bymidte

Møde med interesserede borgere i arbejdsgrupper omkring helhedsplanen 17. marts 2016.

Noter fra mødet

Fra bestyrelsen i Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening deltog:

Formand Hans-Jørgen Bundgaard
Næstformand og tovholder byplan Jørn Gettermann
Tovholder aktivitetsudvalget Tommy Wedel
Medlem Niels Wellendorff
Medlem Finn Raaschou-Nielsen
Medlem Aase Steffensen
Fra Lyngby Taarbæk kommune deltog: Seniorkonsulent Jørgen Olsen

Hans-Jørgen Bundgaard indledte mødet med at fortælle om Helhedsplanarbejde for Virum Bymidte, og gjorde i den sammenhæng opmærksom på, at arbejdet hermed og mødet i dag ikke skulle blandes sammen med den igangværende lokalplanproces.

Mødet er altså ikke et for eller imod lokalplanen, men et arbejde, hvor der skal se på, hvordan vi nu og i fremtiden kan få en bedre udvikling og sammenhæng i bymidten.

Virum Sorgenfri Handels og Borgerforening arbejder for, at der kan komme vækst og liv i bymidten, og ser derfor også positivt på de planer, der ligger for Posthusgrunden.

Foreningen har dog endnu ikke færdigbehandlet sine kommentarer til projektet.
Der er i dag på foranledning af kommunalbestyrelsen og efter et stort ønske herom fra Virum Sorgenfri Handels og Borgerforening igangsat et arbejde med at udarbejde en helhedsplan for Virum Bymidte.

Der er nedsat en Helhedsplanarbejdsgruppe med deltagelse fra kommunen og fra foreningen, og denne arbejdsgruppe har allerede holdt en række møder.
Blandt andet gennemgik foreningen ved formanden på Borgermødet for Lokalplanen tankerne om elementerne i en helhedsplan.

Arbejdet er nu nået til et punkt, hvor det er vigtigt at der nedsættes arbejdsgrupper under den førnævnte arbejdsgruppe, hvor elementerne i en helhedsplan kan uddybes.

Til dette arbejde er alle, der ønsker at gå ind i arbejdsgrupperne yderst velkomne, så ideerne kan sprudle mest muligt.

Den Helhedsplanarbejdsgruppe, der er nedsat har følgende medlemmer:

Fra Lyngby Taarbæk kommune: Seniorkonsulent, Byplan: Jørgen Olsen
Tovholder fra Kommunalbestyrelsen er: Udvalgsformand og Viceborgmester Simon Pihl Sørensen

Fra Virum Sorgenfri Handels og Borgerforening:

Formand Hans-Jørgen Bundgaard
Næstformand og tovholder byplan Jørn Gettermann
Tovholder aktivitetsudvalget Tommy Wedel
Medlem Niels Wellendorff

Der var efter Hans-Jørgen Bundgaards indlæg en livlig og spændende debat med stor villighed til at gå konstruktivt ind i arbejdet.

En enkelt deltager foreslog dog at Foreneigen ville stå som borger protestgruppe mod byggeriet, men Hans-Jørgen Bundgaard gentog, at det ikke er i Foreningens ånd og henviste protester mod byggeriet til den offentlige høring der løber frem til starten af april.

Efter denne debat kunne der konkretiseres 4 arbejdsgrupper plus en gruppe, der ville se på udvikling af Foreningens hjemmeside/facebookgrupp

Arbejdsgruppe 1: DSB stationsbygningen og arealerne herom, samt hvad der bør gøres på kort sigt (inklusive kontakt til DSB/Banestyrelsen)

Arbejdsgruppe 2: Virum Torv, almene indretning og udvikling (inklusive kontakt til ejere), samt hvad der kan gøres på kort sigt

Arbejdsgruppe 3: Trafik i centrum

Arbejdsgruppe 4: Geels Plads med kontakt til ejerene af MENY (KFI) inklusive hvad der kan gøres på kort sigt

Arbejdsgruppe 5: Formidling af Helhedsplanen på Hjemmesiden og via Facebook.

Der var enighed om at hovednavnet på nettet skal være VIRUM@BYMIDTE

Hans-Jørgen Bundgaard gjorde opmærksom på at alle arbejdsgrupperne refererer til Helhedsplanarbejdsgruppen, så afrapportering skal ske hertil.

Kontakt til Helhedsplanarbejdsgruppen sker via tovholderne i arbejdsgrupperne.

Der blev lagt vægt på, at alle arbejdsgrupper starter med en brainstorm, så der herved kan dannes et idekatalog for det videre arbejde.

Arbejdsgrupperne blev bemandet som følger:

Arbejdsgruppe 1: DSB stationsbygningen og arealerne herom samt hvad der bør gøres på kort sigt (inklusive kontakt til DSB/Banestyrelsen)

Tovholder: Lisa Sonessen e-mail: lisa@gmail.com
Niels Wellendorff, e-mail: niels.wellendorf@mail.dk
Bjarne Herrmann e-mail: bjarne.herrmann@hotmail.com
Claus Colding-Jørgensen e-mail: claus@colding-jorgensen.dk
Fra Lyngby Taarbæk Kommune deltager Jørgen Olsen ad hoc. e-mail: OLJ@ltk.dk

Arbejdsgruppe 2: Virum Torv, almene indretning og udvikling (inklusive kontakt til ejere), samt hvad der kan gøres på kort sigt

Tovholder: Hans-Jørgen Bundgaard e-mail: post@virmby.dk

Jørn Gettermann e-mail: joern@gettermann.dk
Jan Poulsen (Reitangruppen)
Fra Lyngby Taarbæk Kommune deltager Jørgen Olsen ad hoc. e-mail: OLJ@ltk.dk

Arbejdsgruppe 3: Trafik i centrum

Tovholder: Niels Wellendorff, e-mail: niels.wellendorf@mail.dk
Lisa Sonessen e-mail: lisa@gmail.com
Susanne Bülow e-mail: susannebulow@icloud.com
Anni Kimby e-mail: annikimby@gmail.com
Fra Lyngby Taarbæk Kommune deltager Jørgen Olsen ad hoc. e-mail: OLJ@ltk.dk

Arbejdsgruppe 4: Geels Plads med kontakt til ejerne af MENY (KFI) inklusive hvad der kan gøres på kort sigt.

Tovholder: Tommy Wedel e-mail: mail@tommywedel.dk
Preben Lundquist e-mail: p@lundquist.eu
Pernille Mørch e-mail: pernille1101@gmail.com
Hanne Voxen Lundquist e-mail: h@voxen.eu
Kirsten Gullak e-mail: kirstengullak@gmail.com
Fra Lyngby Taarbæk Kommune deltager Jørgen Olsen ad hoc. e-mail: OLJ@ltk.dk

Arbejdsgruppe 5 Formidling af Helhedsplanen på Hjemmesiden og via Facebook (virum@bymidte)

Tovholder: Mark Fauerby Hviid e-mail: mjfhviid@gmail.com
Sune Bermark e-mail: danubi@msn.com

Vær en aktiv del af Virum og Sorgenfri

Meld dig ind i foreningen, eller deltag aktivt i:

  • Bestyrelsen
  • I en arbejdsgruppe
  • Som medhjælper ved arrangementer

Eller ved blot at yde dit medlemsbidrag.