Vedtægter for VirumSorgenfri
Handels- og Borgerforening

1. Navn og hjemsted

Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening
2830 Virum

2. Formål

a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes, institutionerne og
brugerne af Virum-Sorgenfri områdets interesser såvel interne som overfor omverdenen. Foreningen er upolitisk.

b. Gennem dialog og medlemsdemokrati, at sikre at borgere, institutioner, virksomheder og brugere , i lokalområdet aktivt har mulighed for at påvirke de beslutninger der skal tages i forbindelse med byudviklingen i Virum og Sorgenfri.

c. At sikre at der i Virum og Sorgenfri kan blomstre et kulturelt liv og via arbejdsgrupper i og udenfor bestyrelsen er et spændende såvel kulturelt som kunstnerigt miljø.

d. At sikre at kommunikationen lokalt kan ramme alle Virum-Sorgenfris borgere gennem dels vor egen avis 2830 (tidligere Virumbladet) dels gennem DGO, egen hjemmeside, facebook. m.m.

e. At sikre at såvel private som offentlige myndigheder til stadighed sørger for et rent
bymiljø, så området altid fremstår som et rent og hyggeligt miljø at færdes i.

3. Medlemskab

Enhver borger og Virksomhed kan blive medlem af foreningen. Stemmeret har dog kun medlemmer der er bosiddende i 2830 Virum.

Dette gælder dog ikke hvis man har et naturligt geografisk forhold til Virum og Sorgenfri. men postnummer i et nabopostdistrikt. F.eks. Frilandsmuseet, Hotel Frederiksdal, Restaurant Fribad, Frederiksdal Slot o.s.v.

4. Kontingent

Kontingent fastsættes årligt på generalforsamlingen. Der kan enten betales kontingent som virksomhed eller som privat borger. I 2015 foreslåes kontingentet uændret for virksomheder, 500 kr. pr. kvartal og 100 kr. årligt for private borgere.

5. Medlemmernes forpligtelser

Medlemmerne bør så vidt muligt følge bestyrelsens retningslinier for medlem af foreninger.

Der kan dog ikke pålægges forretningerne særlige forpligtelser der har med den daglige drift at gøre.

6. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1/4 – 31/3.

7. Generalforsamling

a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle borgere kan deltage i generalforsmlingen, men kun medlemmer har stemmeret.

b) Hvert år i april måned afholdes ordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder
skriftligt med mindst 2 ugers varsel.

c) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed.
Stemmeberettigede er medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Skriftlig
afstemning skal finde sted, hvis blot ét medlem, eller dirigenten forlanger det.
Såfremt et medlem ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan fuldmagt gives til en
anden person.

d) Vedtægtsændringer kan besluttes, når der på en beslutningsdygtig generalforsamling opnås majoritet på 2/3 af de repræsenterede stemmer.

e) Dagsorden for ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og planer for det nye
3. Forelæggelse af regnskabet
4. Behandling af bestyrelsens forslag og indkomne forslag fra medlemmerne
5. Budget og kontingent for næste år
6. Valg af bestyrelse jf. pkt 9
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 10 dage før generalforsamlingen.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Extraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver motiveret begæring herom – med mindst 14 dages varsel.

9. Bestyrelsen

Alle foreningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 7 eller 9 bestyrelsesmedlemmer, og er bl.a. sammensat af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt menige bestyrelsesmedlemmer.

Dog er alle tilstedeværende med bopæl i postnummer 2830, samt virksomheder i henhold til pkt. 3. der er tilstede ved den stiftende generalforsamling valgbare til foreningens første bestyrelse.

Forretninger og virksomheder har fast mindst 3 pladser i bestyrelsen. Denne regel kan ikke ændres i forbindelse med ordinær eller extraordinær generalforsamling.

Valgperioden er 1 år. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I Tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Formanden leder i fællesskab med bestyrelsen foreningens anliggender og er ansvarlig overfor generalforsamlingen. 

Bestyrelsen foranlediger, at kassereren fører betryggende regnskab. Revisor påser at dette er tilfældet.

10. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

11. Forhandlinger

Referat fra generalforsamlingen fremsendes til alle medlemmer senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen.

Der tages referat af samtlige bestyrelsesmøder. Referatet skal opbevares af formanden eller sekretæren og er offentlig tilgængelig for alle medlemmer.

12. Arbejdsgrupper

I forbindelse med generalforsamlingen eller snarest derefter, kan bestyrelsen nedsætte de arbejdsgrupper, som er nødvendige for at gennemføre foreningens aktiviteter.

Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsen.

13. Opløsning

Til opløsning af foreningen, kræves at forslag herom vedtages med 2/3 majoritet på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, hvoraf den første skal være den ordinære generalforsamling.

Samtidig med beslutning om foreningens opløsning, træffes beslutning om hvad der skal ske med foreningens formue.

Vær en aktiv del af Virum og Sorgenfri

Meld dig ind i foreningen, eller deltag aktivt i:

  • Bestyrelsen
  • I en arbejdsgruppe
  • Som medhjælper ved arrangementer

Eller ved blot at yde dit medlembidrag.